Semináře KDP

Semináře KDP v České republice v současné době nabízí Cesty katecheze, z. s. a Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého. Obě velmi úzce spolupracují a pracují pro ně stejné lektorky. Český lektorský tým (Marie Zimmermannová a Marcela Fojtíková Roubalová) začal působit od školního roku 2015/2016 na základě zaškolení Dr. Barbarou Surmou a vlastní praxe. 

Termíny vypsaných seminářů najdete v Kalendáři akcí.

Stručný profil lektorek:

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.: vedoucí Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého a odborná asistentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, výuka didaktiky katecheze a náboženské výchovy, katechetická praxe od roku 1992 s různými skupinami účastníků, v posledních letech převážně s dospělými. Na kurzech KDP se věnuje teologickým východiskům a obsahům katechezí. 

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.: odborná asistentka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výuka didaktiky katecheze a náboženské výchovy, katechetická praxe od roku 2004, v programu KDP od roku 2012. Na kurzech KDP se věnuje pedagogickým východiskům podle Marie Montessori, praktickým ukázkám a sdílením zkušeností z vlastní práce s dětmi včetně dětí se zvláštními potřebami.

 

Připravené typy nabízených seminářů

Jednodenní přehledový seminář o 1. stupni programu KDP

Seminář je určen zájemcům o program z řad rodičů, kněží, učitelů MŠ a katechetů k motivaci program realizovat. Seminář lze uskutečnit v libovolném místě po dohodě termínu. Objednavatel hradí lektorné, cestovní a režijní náklady související s pořádáním semináře.  

Účastníci získají základní vhled do teologického a pedagogického pojetí programu, jeho přínosu pro děti a rodiče. Jsou jim představena základní témata a jejich vzájemná souvislost a hlavní myšlenky každého tématu. To vše názorně za pomoci vybraných pomůcek. Účastníci mohou nahlédnout do kompletního katalogu pomůcek pro I. stupeň, seznámí se s možností získat některé pomůcky nebo polotovary a se způsobem výroby ostatních. Dále se seznámí s dosavadními zkušenostmi. 

Tyto semináře se dosud uskutečnily ve Vsetíně (23. 1. 2016) a v Olomouci (30. 1. 2016). 

Plánovaný je seminář v Dolní Čermné (17. 11. 2016) a v Uherském Brodě (podzim 2016).

 

Cyklus tří jednodenních seminářů: Uvedení do základních témat prvního stupně KDP

Seminář je určen zájemcům z řad kněží, katechetů, rodičů a učitelů MŠ, kteří se již rozhodli pro realizaci programu a chtějí jej postupně vyzkoušet. Ve třech jednodenních setkáních v rozsahu 3 x 5 vyučovacích hodin se seznámí s teologickými a pedagogickými východisky programu, s obsahem všech šesti tematických bloků a budou připraveni na výrobu a nákup potřebného materiálu a na přípravu práce s dětmi. Na seminář navazuje možnost konzultací prostřednictvím e-mailu nebo skype. 

Preferujeme konání seminářů ve všedních dnech, možnost sobot a prázdninových dní je omezená. Doporučený odstup mezi jednotlivými výukovými dny je dva - tři měsíce. Tento cyklus je vhodné absolvovat ve školním roce, který předchází tomu, kdy chcete program začít realizovat z důvody dostatečného času na přípravu pomůcek. 

Rozpis obsahu jednotlivých seminářů:

1. část    

 1. pedagogika programu KDP podle Gianny Gobbi (zdrojem je publikace Naslouchat Bohu společně s dětmi);
 2. představení teologických východisek celého programu KDP, základních tematických celků a jejich vzájemné souvislosti;
 3. představení základních publikací (příručka Dr. Barbary Surmy a P. Krysztofa Biela SJ; italské příručky Sofie Cavalletti a Gianny Gobbi aj.);
 4. uvedení do tématu Mše svatá, prezentace základních katechezí pro první rok tříletého cyklu: Oltář, Liturgické předměty a místa, Svatostánek, Liturgický rok a liturgické barvy, vybraná liturgická gesta; a pomůcek k tomuto tematickému celku (modely liturgických míst a knih, liturgického nádobí a textilií, ornátů, liturgického kalendáře; obálky s kartami ke kopírování a vybarvování; krabička s dílky k lepení koláží, šablony k vypichování tvarů);
 5. uvedení do tématu Advent a Vánoce a prezentace typu pomůcek (dioráma, biblická antologie, figurky 3D, zeměpisné pomůcky); prezentace katechezí Země Izrael, proroctví o Světle, Zvěstování, Narození Ježíše, Klanění mudrců.
2. část
 1. Teologický a pedagogický přístup v KDP - shrnutí první části a doplnění podle dotazů;
 2. Podobenství o dobrém pastýři - identita Ježíše Krista: představení materiálu, základní prezentace katecheze o Dobrém pastýři;
 3. Podobenství o Božím království - Boží působení a moc: prezentace podobenství o hořčičném zrnku a o kvasu v těstě; charakteristika dalších podobenství a vzájemných souvislostí s později probíranými tématy;
 4. Ježíšovo vzkříšení: představení celkového pojetí tematického celku, prohlídka pomůcek, prezentace Město Jeruzalém, Poslední večeře, Prázdný hrob, Počátky slavení mše svaté a Tajemství smrti; 
 5. Křest: tři pohledy, znamení křtu, návaznost na toto téma v dalších tematických celcích a ve vyšších stupních programu; prezentace: Světlo a bílé šaty, Boží slovo a voda, Vkládání rukou a znamení kříže při křtu.
3. část
 1. Příprava pomůcek: sdílení zkušeností, výroba některých pomůcek, dotazy apod.
 2. Praktická zkouška jednotlivých typů prezentací se zpětnou vazbou lektorů. 

První část tohoto semináře se dosud uskutečnila v listopadu 2015 a v dubnu 2016 v Hradci Králové a v červnu 2016 v České Třebové. 

Druhá část tohoto semináře se uskutečnila v lednu 2016 v Hradci Králové.  Připravujeme 8. 10. 2016 v České Třebové. 

Třetí část připravujeme v listopadu 2016 v Hradci Králové. 

Letní katechetický seminář

Pořádá Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého. Seminář má pětidenní rozsah a věnuje se podrobněji studiu jednoho z tematických celků programu KDP s větším přesahem a možností uplatnit nabyté vědomosti i v jiných typech katecheze a náboženského vzdělávání. Seminář ale poskytuje možnost seznámit se s pomůckami KDP a vyzkoušet si práci s nimi, případně si některé vyrobit. 

Dosud se uskutečnilo:

 • 2013: Téma Advent a Vánoce
 • 2014: Podobenství v Novém zákoně
 • 2015: Velikonoce v katechezi
 • 2016: Příprava prvokomunikantů v KDP (jde o jednu z částí II. stupně programu KDP, byla probírána témata: mravní výchova dětí, příprava ke svátosti smíření a mše svatá jako smlouva) 
Letní seminář 2017 se skuteční v termínu 10. - 13. 7. na téma Dějiny spásy v katechezi a budou zde představeny některé pomůcky ze II. stupně KDP o Bibli a dějinách Božího království. 
 

Letní pětidenní seminář - uvedení do I. stupně KDP

Jde o koncentrovaný úvodní seminář do I. stupně programu KDP pro zájemce, kteří ho chtějí realizovat. Začátek: pondělí obědem, konec v pátek obědem. Program lze objednat a domluvit pro Českou nebo Slovenskou republiku s několikaměsíčním předstihem v období letních prázdnin. 

Obsah semináře:

 • PO odpoledne - Úvod do programu: motivace účastníků semináře, význam katecheze v rodině a ve farnosti v předškolním věku dítěte; pedagogická a teologická východiska KDP, jeho struktura, organizace, ukázky, zkušenosti, charakteristika pomůcek, diskuse.

Od druhého dne budou probírány jednotlivé tematické celky, a to v podobné struktuře: teologická východiska, výchovné cíle v katechezi dětí, poznámky pro rodiče, struktura tematického celku, stručné představení jednotlivých katechezí, ukázky konkrétního postupu a pomůcek. Čas po obědě a večer bude věnován výrobě vlastních pomůcek, otázkám, diskusím apod. podle potřeby.

 • ÚT dopoledne - Tematický celek (dále TC) Mše svatá (bez Liturgického roku);
 • ÚT odpoledne - TC Advent a Vánoce; Liturgický rok;
 • ST dopoledne – nácvik prezentací katechezí z TC Advent a Vánoce; Uvedení do literárního druhu podobenství  ;
 • ST odpoledne – čas pro odpočinek a vlastní reflexi; TC Dobrý pastýř;
 • ČT dopoledne – úžas dětí; TC Podobenství o Božím království;
 • ČT odpoledne – typologie, mystagogie; TC Velikonoce
 • PÁ dopoledne –  komplementarita obsahu a metody v katechezi; TC Křest
Seminář se poprvé uskutečnil pro účastníky ze Slovenska v červenci 2016 v Liptovské Osadě.