I. stupeň pro děti 3-6 let

Stránku připravujeme. Děkujeme za pochopení.

V tomto věkovém období sjednocuje celý program osoba Ježíše - Dobrého pastýře. Dětem se předkládá celkem šest tematických celků, které obsahují cca 53 katechezí. Dětem se prezentují během tří let. Uvedení do celého programu, podrobný popis jednotlivých tematických celků a podrobné scénáře katechezí obsahuje příručka Já jsem Dobrý pastýř

Na této stránce charakterizujeme každý tematický celek stručně podle publikace Náboženský potenciál dětí ve věku 3 - 6 let. K některým tématům postupně doplníme komentáře pro lepší porozumění teologických základů i didaktickému postupu. Dle zájmu doplníme i některá praktická doporučení.

KDP I - časový plán na web.xlsx (18,1 kB) do tří let realizace programu najdete v tabulce. 

Tematické celky a jednotlivé katecheze

Číslování je zvoleno podle příručky Já jsem Dobrý pastýř. Pokusili jsme se je rozdělit alespoň orientačně do tří let katechezí:

7.1 Mše svatá

Tímto tematickým celkem se v každém novém roce začíná a na končí v závěru školního roku. Jde o obsahově nejbohatší tematický celek. Než se začneme zabývat významem jednotlivých gest a liturgických modliteb, je třeba, aby si děti osvojily názvosloví liturgických míst a předmětů. Jde o smyslová cvičení, která mají pro děti velký význam a jsou jim blízká. Materiál pro děti tvoří modely oltáře, ambonu, liturgickým předmětů, knih a rouch. K osvojení názvů se používá třístupňová lekce podle Marie Montessori: 1. katecheta ukazuje předmět a pojmenuje ho; 2. Kde je kalich? Dítě jej podá nebo na něj ukáže; 3. Co je toto? Dítě předmět pojmenuje. 

Děti tak získají slovní zásobu, která jim umožní přejít k práci, která je obsahově bohatší. Současně se ději seznamují s prvními symboly: např. kříž: Ježíšova smrt; svíčky - Ježíšovo vzkříšení ... Později se soustředí zejména na Ježíšovu přítomnost v eucharistii, na obsah a význam liturgických gest epikléze a doxologie a starší děti na svaté přijímání. 

   
1. rok katechezí  
2. rok  

 

 

7.2 Advent a Vánoce

úvod do tématu

 

7.3 Podobenství o Božím království

úvod do tématu

 

7.4 Ježíš, Dobrý pastýř

úvod do tématu

 

7.5 Svátost křtu

Toto téma úzce souvisí s Velikonocemi, proto ho doporučujeme zařadit až do 2. roku katechezí. 

 

7.6 Ježíšovo vzkříšení

Velikonoční tajemství je klíčem k porozumění křesťanské víře. V příručce Já jsem Dobrý pastýř je uvedeno celkem 10 katechezí.

Souhrnná doporučení pro pojetí velikonočních událostí uvádí Sofia Cavalletti v publikaci Náboženský potenciál dětí ve věku 3 – 6 let v kapitole 6 s názvem: Historické události v životě Ježíše Krista.

V tabulce jsou jednotlivé katecheze podle příručky Já jsem Dobrý pastýř rozděleny do jednotlivých let tříletého cyklu. Ve druhém sloupci jsou uvedeny hlavní spojující myšlenky katechezí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témata 7.6.9 a 7.6.10 jsou určena až pro II. stupeň KDP. 

Velikonoční tajemství je klíčem k porozumění křesťanské víře. V příručce Já jsem Dobrý pastýř  jsou uvedeny celkem čtyři dílčí celky rozdělené do jedné, pěti, dvou a dvou katechezí (viz tabulka). 
Souhrnná doporučení pro pojetí velikonočních událostí uvádí Sofia Cavalletti v publikaci Náboženský potenciál dětí ve věku 3 – 6 let v kapitole 6 s názvem: Historické události v životě Ježíše Krista.