Přehled nabízených kurzů a seminářů pro přípravu a realizaci KDP

Tabulka obsahuje přehledový seminář s podrobnějším uvedením do metody KDP a jejích východisek, která mají zaujmout a motivovat účastníky k využití KDP ve farnostech, v rodinách nebo v církevních mateřských školách a školkách. 
Dále představuje dva kurzy, které umožní absolventům začít s realizací KDP pro dané věkové skupiny dětí. 
 
K programu KDP se váží ještě dva odvozené programy. a to pětiletý program pro výuku náboženství ve školách, který jsme nazvali podle stejnojmenných příruček Sofie Cavalletti Já jsem Dobrý pastýř, a náš vlastní program Kryštofova biblická krabička, který je určen rodinám s malými dětmi a vychází z metody KDP a nabízí zjednodušený materiál. Oba tyto programy mají samostatnou stránku Odvezené programy
 
 

PŘIPRAVENÉ TYPY NABÍZENÝCH KURZŮ pro metodu KDP

Přehledový seminář o I. stupni KDP (případně i s propojením na II. stupeň KDP)

 

 • jednodenní motivační seminář
 • délka trvání: minimálně 6 vyučovacích hodin, tj. 3 bloky po 1,5 hodině čistého
  času
 • vhodný pro motivaci k zavedení tohoto programu ve farnosti nebo v církevní mateřské škole - možno pozvat kněze, katechety a rodiče dětí předškolního věku
 • vhodný pro studenty teologických fakult a katechetických kurzů (představí jim 
  u nás velmi málo známý kérygmaticko-liturgický model katecheze dětí)
 • seminář lze uskutečnit v libovolném místě po dohodě termínu
 • doporučený počet účastníků: min. 10
 • objednavatel hradí lektorné jedné lektorky, cestovní a režijní náklady související
  s pořádáním semináře. 

     Pro organizátory: 
     Přibližný časový rozvrh seminář, požadavky na prostory a rozpočet akce.

    

     Přínos semináře:

 • Účastníci získají základní vhled do teologického a pedagogického pojetí programu, jeho metody a přínosu pro děti a rodiče. 
 • Jsou jim představena základní témata a jejich vzájemná souvislost a hlavní myšlenky každého tématu. To vše názorně za pomoci vybraných materiálů KDP.
 • Účastníci mohou nahlédnout do kompletního katalogu materiálů pro I. stupeň, seznámí se s možností získat některé materiály nebo polotovary a se způsobem výroby ostatních. 
 • Dále se seznámí s dosavadními zkušenostmi s realizací KDP ve farnostech a rodinách.

 

 

Základní kurz I. stupně KDP pro děti ve věku 3 – 6 let

 •  
 • ucelený kurz pro přípravu katechety na katechezi s dětmi podle programu KDP
 • 32 vyučovacích hodin přímé výuky a možnost následných konzultací podle potřeby
 • může se konat během dvou víkendů (sobota, neděle po 8 vyučovacích hodinách), nebo v pěti navazujících dnech v jednom týdnu (zde je navíc možnost večerních programů s tvořením, doplňkovým vzděláním nebo konzultacemi)
 • kurz je vhodný pro katechety a jejich asistenty, kteří chtějí začít program ve farnosti realizovat
 • kurz je vhodný také pro rodiče, kteří chtějí poznat osvědčenou metodu pro výchovu svých dětí ve víře (ti mohou využít i zjednodušený materiál)
 • kurz může probíhat formou celoživotního vzdělávání na teologických fakultách v Praze a v Olomouci (CŽV ve čtyřech sobotách, organizují fakulty), nebo na jiném místě na základě objednávky organizátora (zpravidla dvouvíkendový)
 • kurz může být organizován také spolkem Cesty katecheze z.s. ve vlastní režii
 • doporučený počet účastníků: 15 - 30 (závisí to na prostorách, které jsou
  k dispozici); minimální počet může být i nižší, závisí to na záměru organizátora kurzu, který musí zajistit dostatečné finanční prostředky
 • objednavatel hradí lektorné, cestovní a režijní náklady související s pořádáním kurzu.

     Pro organizátory: 
     Přibližný časový rozvrh seminář, požadavky na prostory a rozpočet kurzu.

 

           Přínos kurzu:

 • Účastníci se během kurzu seznámí s teologickými a pedagogickými východisky programu a s obsahem všech šesti tematických bloků.
 • Budou uvedeni do metody práce v katechezi podle KDP a budou připraveni na práci s dětmi.
 • Seznámí se s potřebnými materiály pro prezentaci katechezí a práci dětí, budou vědět, jak mohou získat připravené polotovary a další materiály, jak je dokončit a připravit pro práci s dětmi.
 • Budou schopni si připravit a zorganizovat atrium - místo pro konání katechezí. 
 • Na kurz navazuje možnost konzultací prostřednictvím e-mailu nebo jiného prostředku pro on-line výuku.
 • Účastníkům budou zpřístupněny nahrávky z kurzu.  
 
 • Kurz je vhodné absolvovat ve školním roce, který předchází tomu, kdy chcete program začít realizovat. A to z důvodu dostatečného času na prostudování podkladů a přípravu materiálů.  
 • Rodiče mohou ve svých rodinách využít poznatky a materiály bezprostředně.

Základní kurz II. stupně KDP pro děti ve věku 6-9 let

 

 • pro organizaci a obsah kurzu platí totéž co pro kurz I. stupně
 • kurz je vhodný pro katechety a jejich asistenty, kteří již pracují s dětmi v I. stupni KDP a chtějí pokračovat s dětmi mladšího školního věku, nebo pro rodiče dětí mladšího školního věku 
 • pro katechety, kteří chtějí pracovat s metodikou KDP ve farnostech, je nutné, aby absolvovali nejprve kurz pro KDP I, a to i když pracují s dětmi školního věku (má smysl začínat s dětmi 6-7 letými)
 • pro rodiče nebo učitele náboženství je možné absolvovat kurz KDP II poté, co se seznámí alespoň prostřednictvím doporučených publikací a článků se způsobem myšlení v KDP, a to teologickým a pedagogickým

     Pro organizátory: 
     Přibližný časový rozvrh seminář, požadavky na prostory a rozpočet kurzu.

 

         Přínos kurzu:

 • je podobný jako u kurzu pro I. stupeň KDP, účastníci získají navíc vhled do teologického tématu SMLOUVA a DĚJINY BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ v souvislosti
  s každodenním životem z víry
 • dále jsou zde rozšířeny techniky a aktivity dětí při samostatné práci

 

 

Základní kurz III. stupně KDP pro děti ve věku 9-12 let

 

 • Kurz zatím nemáme v nabídce. Na jeho přípravě postupně pracujeme. 
 

PŘIPRAVENÉ TYPY NABÍZENÝCH KURZŮ

Přehledový seminář o I. stupni KDP (případně i s propojením na II. stupeň KDP)

 • Jednodenní motivační seminář
 • min. 6 vyučovacích hodin (tři bloky po 1,5 hod., ideálně 8 vyučovacích hodin
 • vhodný pro motivaci k zavedení tohoto programu ve farnosti nebo v církevní mateřské škole - možno pozvat kněze, katechety a rodiče dětí předškolního věku 
 • vhodný pro studenty teologických fakult a katechetických kurzů pro představení u nás velmi málo známého kérygmaticko-liturgického modelu katecheze dětí
 • seminář lze uskutečnit v libovolném místě po dohodě termínu
 • doporučený počet účastníků: min. 10
 • objednavatel hradí lektorné, cestovní a režijní náklady související s pořádáním semináře. 

Pro organizátory: Přibližný časový rozvrh semináře a požadavky na prostory.

Účastníci získají základní vhled do teologického a pedagogického pojetí programu, jeho přínosu pro děti a rodiče. Jsou jim představena základní témata a jejich vzájemná souvislost a hlavní myšlenky každého tématu. To vše názorně za pomoci vybraných materiálů KDP. Účastníci mohou nahlédnout do kompletního katalogu materiálů pro I. stupeň, seznámí se s možností získat některé materiály nebo polotovary a se způsobem výroby ostatních. Dále se seznámí s dosavadními zkušenostmi s realizací KDP ve farnostech a rodinách.

 

 

Základní kurz I. stupně KDP pro děti ve věku 3 – 6 let

 • 24 hodinový kurz, který může být rozložený do tří sobot nebo dvou víkendů nebo do pěti navazujících dnů v jednom týdnu
 • vhodný pro katechety a jejich asistenty, kteří chtějí začít program ve farnosti realizovat
 • kurz probíhá formou celoživotního vzdělávání na teologických fakultách v Praze a v Olomouci (CŽV ve třech sobotách), nebo na základě objednávky organizátora (zpravidla týdenní nebo dvouvíkendový)
 • doporučený počet účastníků: 10 - 30
 • objednavatel hradí lektorné, cestovní a režijní náklady související s pořádáním kurzu. 

Pro organizátory: Přibližný časový rozvrh kurzu a požadavky na prostory.

Účastníci se během kurzu seznámí s teologickými a pedagogickými východisky programu, s obsahem všech šesti tematických bloků a budou připraveni na výrobu a nákup potřebného materiálu a na přípravu práce s dětmi. Na seminář navazuje možnost konzultací prostřednictvím e-mailu nebo skype. 

Kurz je vhodné absolvovat ve školním roce, který předchází tomu, kdy chcete program začít realizovat z důvodu dostatečného času na prostudování podkladů a přípravu materiálů. 

Základní kurz II. stupně KDP pro děti ve věku 6-9 let

 • 24 hodinový kurz, který může být rozložený do tří sobot nebo dvou víkendů nebo do pěti navazujících dnů v jednom týdnu
 • vhodný pro katechety a jejich asistenty, kteří již pracují s dětmi v I. stupni KDP a chtějí pokračovat s dětmi mladšího školního věku
 • kurz může probíhat formou celoživotního vzdělávání na teologických fakultách v Praze a v Olomouci (CŽV ve třech sobotách), nebo na základě objednávky organizátora (zpravidla týdenní nebo dvouvíkendový)
 • doporučený počet účastníků: 10 - 30
 • objednavatel hradí lektorné, cestovní a režijní náklady související s pořádáním kurzu. 

Pro organizátory: Přibližný časový rozvrh kurzu a požadavky na prostory.

Kurz je rozsahem i organizačně koncipován stejně jako kurz pro I. stupeň. Má stejný cíl: připravit účastníky na samostatné studium, osobní přípravu, přípravu materiálů a katechezi s dětmi podle konceptu II. stupně KDP. 

Základní kurz III. stupně KDP pro děti ve věku 9-12 let

Kurz zatím nemáme v nabídce. Předpokládáme, že na jeho přípravě začneme pracovat od školního roku 2019/2020.