Kurzy a semináře KDP

Kurzy KDP v České republice, jejichž účelem je uvést zájemce z řad rodičů a katechetů do koncepce programu a připravit je na samostatnou katechetickou činnost, v současné době realizuje dvojice lektorek Marie Zimmermannová a Marcela Fojtíková Roubalová, která začala působit od školního roku 2015/2016 na základě zaškolení Dr. Barbarou Surmou, mezinárodně certifikované lektorky KDP, a na základě vlastní praxe. 

Kurzy mohou mít formu seminářů, workshopů, metodických dnů nebo celoživotního vzdělávání. 

Kurzy je možné objednat prostřednictvím spolku Cesty katecheze nebo přímo s některou z lektorek, nejlépe na adrese: katechezedobrehopastyre@gmail.com. Termíny již vypsaných kurzů najdete v Kalendáři akcí.

Stručný profil lektorek:

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.: odborná asistentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, výuka didaktiky katecheze a náboženské výchovy, současně vedoucí projektů pro školy Arcibiskupství pražského (od září 2017, do té doby vedoucí Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého). Katechetická praxe od roku 1992 s různými skupinami účastníků, v posledních letech převážně s dospělými. Na kurzech KDP se věnuje teologickým východiskům a obsahům katechezí. Katechetickou praxi s dětmi ve věku 3-6 let realizuje u sv. Ignáce v Praze.
Odborný profil na KTF UK Praha.

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.: odborná asistentka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výuka didaktiky katecheze a náboženské výchovy, katechetická praxe od roku 2004, v programu KDP od roku 2012. Na kurzech KDP se věnuje pedagogickým východiskům podle Marie Montessori, praktickým ukázkám a sdílením zkušeností z vlastní práce s dětmi včetně dětí se zvláštními potřebami.
Odborný profil na CMTF UP Olomouc

 

PŘIPRAVENÉ TYPY NABÍZENÝCH KURZŮ

Jednodenní přehledový seminář o 1. stupni programu KDP

Seminář je určen zájemcům o program z řad rodičů, kněží, učitelů MŠ a katechetů k motivaci program realizovat. Seminář lze uskutečnit v libovolném místě po dohodě termínu. Objednavatel hradí lektorné, cestovní a režijní náklady související s pořádáním semináře.  

Účastníci získají základní vhled do teologického a pedagogického pojetí programu, jeho přínosu pro děti a rodiče. Jsou jim představena základní témata a jejich vzájemná souvislost a hlavní myšlenky každého tématu. To vše názorně za pomoci vybraných materiálů KDP. Účastníci mohou nahlédnout do kompletního katalogu materiálů pro I. stupeň, seznámí se s možností získat některé materiály nebo polotovary a se způsobem výroby ostatních. Dále se seznámí s dosavadními zkušenostmi s realizací KDP ve farnostech a rodinách. 

Tyto semináře se dosud uskutečnily ve Vsetíně (23. 1. 2016), v Olomouci (30. 1. 2016), v Dolní Čermné (17. 11. 2016) a na Velehradě (13. 5. 2017). 

Plánované termíny jsou: v Litoměřicích 

 

Uvedení do základních témat prvního stupně KDP pro děti 3 - 6 let

Kurz obsahuje 24 vyučovacích hodin a může se uskutečnit v jedné z těchto forem:
 • ve třech dnech po 8 hodinách během jednoho školního roku v rozmezí 2 - 3 měsíců
 • v pěti pracovních dnech během týdne v letních měsících
 • ve dvou víkendech (pátek od 15 hod. až neděle do oběda), víkendy během školního roku v rozmezí alespoň tří měsíců
 • formou Celoživotního vzdělávání na CMTF UPOL v Olomouci a KTF UK v Praze. 
Kurz je určen zájemcům z řad kněží, katechetů, rodičů a učitelů MŠ, kteří se již rozhodli pro realizaci programu a chtějí jej postupně vyzkoušet. Během kurzu se seznámí s teologickými a pedagogickými východisky programu, s obsahem všech šesti tematických bloků a budou připraveni na výrobu a nákup potřebného materiálu a na přípravu práce s dětmi. Na seminář navazuje možnost konzultací prostřednictvím e-mailu nebo skype. 

Kurz je vhodné absolvovat ve školním roce, který předchází tomu, kdy chcete program začít realizovat z důvodu dostatečného času na prostudování podkladů a přípravu materiálů. 

Rozpis obsahu jednotlivých seminářů (pro tři jednodenní setkání):

1. část    

 1. pedagogika programu KDP podle Gianny Gobbi (zdrojem je publikace Naslouchat Bohu společně s dětmi);
 2. představení teologických východisek celého programu KDP, základních tematických celků a jejich vzájemné souvislosti;
 3. představení základních publikací (příručka Dr. Barbary Surmy a P. Krysztofa Biela SJ; italské příručky Sofie Cavalletti a Gianny Gobbi aj.);
 4. uvedení do tématu Mše svatá, prezentace základních katechezí pro první rok tříletého cyklu: Oltář, Liturgické předměty a místa, Svatostánek, Liturgický rok a liturgické barvy, vybraná liturgická gesta; a materiálů k tomuto tematickému celku (modely liturgických míst a knih, liturgického nádobí a textilií, ornátů, liturgického kalendáře; obálky s kartami ke kopírování a vybarvování; krabička s dílky k lepení koláží, šablony k vypichování tvarů);
 5. uvedení do tématu Advent a Vánoce a prezentace materiálů (dioráma, biblická antologie, figurky 3D, glóbus, mapa Izraele); prezentace katechezí Země Izrael, proroctví o Světle, Zvěstování, Narození Ježíše, Klanění mudrců.
2. část
 1. Teologický a pedagogický přístup v KDP - shrnutí první části a doplnění podle dotazů;
 2. Podobenství o dobrém pastýři - identita Ježíše Krista: představení materiálu, základní prezentace katecheze o Dobrém pastýři;
 3. Podobenství o Božím království - Boží působení a moc: prezentace podobenství o hořčičném zrnku a o kvasu v těstě; charakteristika dalších podobenství a vzájemných souvislostí s později probíranými tématy;
 4. Ježíšovo vzkříšení: představení celkového pojetí tematického celku, prohlídka materiálů, prezentace Město Jeruzalém, Poslední večeře, Prázdný hrob, Počátky slavení mše svaté a Tajemství smrti; 
 5. Křest: tři pohledy, znamení křtu, návaznost na toto téma v dalších tematických celcích a ve vyšších stupních programu; prezentace: Světlo a bílé šaty, Boží slovo a voda, Vkládání rukou a znamení kříže při křtu.
3. část
 1. Příprava didaktického materiálu: sdílení zkušeností, výroba některých pomůcek, dotazy apod.
 2. Praktická zkouška jednotlivých typů prezentací se zpětnou vazbou lektorů. 

Třídenní kurz se dosud uskutečnil ve školním roce 2015-2016 v Hradci Králové a 2016-2017 v České Třebové. V současné době je připravován formou CŽV na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci:  https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/teologicka-fakulta-rozsiruje-nabidku-kurzu-celozivotniho-vzdelavani/, přihlašování zde. Od listopadu 2017 je plánován též na Katolické teologické fakultě UK Praha. 

Pětidenní letní kruz se uskutečnil v létě 2016 v Liptovské Osadě a v létě 2017 v Prešově. 

Dvojvíkendový kurz se uskutečnil v lednu a březnu 2017 v Trnavě.

Uvedení do základních témat druhého stupně KDP pro děti 6 - 9 let

Kurz je rozsahem i organizačně koncipován stejně jako kurz pro I. stupeň. Má stejný cíl: připravit účastníky na samostatné studium, osobní přípravu, přípravu materiálů a katechezi s dětmi podle konceptu II. stupně KDP. 

Pětidenní letní kurz se uskutečnil v létě 2017 v Ivanke pri Dunaji. Část tohoto kurzu byla poprvé realizována formou šesti podvečerních setkání v Dolních Libchavách  (2016 - 2017). 

 

Letní katechetický seminář

Pořádá Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého. Seminář má pětidenní rozsah a věnuje se podrobněji studiu jednoho z tematických celků programu KDP s větším přesahem a možností uplatnit nabyté vědomosti i v jiných typech katecheze a náboženského vzdělávání. Seminář ale poskytuje možnost seznámit se s materiály KDP a vyzkoušet si práci s nimi, případně si některé vyrobit. 

Dosud se uskutečnilo v Královéhradecké diecézi:

 • 2013: Téma Advent a Vánoce
 • 2014: Podobenství v Novém zákoně
 • 2015: Velikonoce v katechezi
 • 2016: Příprava prvokomunikantů v KDP (jde o jednu z částí II. stupně programu KDP, byla probírána témata: mravní výchova dětí, příprava ke svátosti smíření a mše svatá jako smlouva) 
 • 2017: Dějiny spásy v katechezi (výchozí téma pro II. stupeň KDP)