II. stupeň pro děti 6-9 let

Rozpis všech katechezí ve formátu xls, pdf

Vztah mezi Ježíšem a námi zviditelňuje OBRAZ JEŽÍŠE KRISTA a církve JAKO VINNÉHO KEŘE. 

 

 

 

 

 

 

Do tohoto stupně patří tyto tematické celky:

Modlitba
Děti si průběžně vytvářejí modlitební karty (vel. A6), které si zdobí dle vlastní fantazie. Tyto karty obsahují slova žalmů, Písma svatého nebo tradičních modliteb církve. Děti si tak osvojují "jazyk modlitby". Jednotlivé kratičky si ukládají do modlitební krabičky, kterou si vyrobí nebo opatří. Kartičkami si mohou zdobit i modlitební koutek. Jde o více než o "dekoraci", ale spíše o vyjádření vztahu k Bohu a Jeežíši, který roste v jejich srdci. 

Služba modlitbě dětí: 

 • děti pokračují v rozvíjení své osobní modlitby, na modlitební kartičky formátu A6 si mohou zapisovat verše z Písma svatého, které hovoří o Boží lásce k nám, nebo o odpovědi člověka (souvisí s prázdnou stránkou v modrém pásu jednoty dějin; pro zapirování se učí techniku psaní kaligrafickým fixem, seznamují se s iluminacemi
 • při meditaci dětí se může projevovat schopnost vidět souvislosti mezi jednotlivými tématy, a to podporujeme
 • hudba a umění podporují sovojení si obsahu katechezí. Písmě jsou složitější a zahrnují jak zpěv, tak pohyb a opakování 
 • děti se začínají připravovat na to, aby dokázali připravit a vést modlitbu celé skupiny
 • s tématem Boží křálovství je také spojena plná verze modlitby Otče náš. To je spojeno s četbou této modlitby v evangeliu podle Lukáše a Matouše.
Liturgie - názvosloví
Navazuje na základní seznámení s názvoslovím předmětů a míst ke mši svaté v I. stupni KDP. Děti si vytvářejí nové karty s obrázky, názvy a stručným popisem jednotlivých předmětů a míst (karty mají velikost 15X15 cm). Jde o tří sady: Oltář, Svatostánek a Boží slovo, Liturgické oblečení kněze. Děti také tvoří složitější koláž oltáře.
K tomuto tématickému celku patří také rozšíření poznání liturgického kalendáře o názvy jednotlivých nedělí. 
 
Dějiny Božího království
Důležitým tématem jsou Dějiny Božího království pro uvedení a zobrazení Božího díla a jeho plánu ve prospěch lidstva. Děti začínají objevovat impozantní dějiny vesmíru v souvislosti s Božím plánem spásy a zároveň si uvědomují, že mají na nich svůj podíl. Začíná se zde formovat jejich morální citlivost, která roste s postupující prací v této oblasti. Tematický celek je rozdělen do dvou částí:
 • Jednota dějin (tato katecheze uvádí děti do tří velkých okamžiků dějin spásy – stvoření, vykoupení a Paruzie)
 • Dějiny a dary (tato katecheze ukazuje, jak Bůh pomalu, pečlivě a velkolepě/bohatě připravoval zemi k přijetí a živení lidstva. Dary Boží pro lidstvo vyvrcholily v Kristu a budou pokračovat v Paruzii. Odpovědí na tyto dary je zvláštní zodpovědnost lidstva pomáhat Bohu oběma rukama a srdcem v proměně světa tak, aby nastala plnost života, po které Bůh touží.)
Tajemství Božího království
Vracíme se s dětmi ke každému z pěti podobenství o Božím království představených v I. stupni KDP a zamýšlíme se nad syntézou poselství, které je v nich ukryto, a která se vztahuje také na růst a proměnu církve, na níž máme podíl. Jde o podobenství o hořčičném zrnku, semeni, které roste samo, kvasu v těstě, vzácné perle a pokladu v poli. 
 
 
Písmo svaté
 • Co je Bible: v tomto tématu je dětem představena struktura Bible (pomocí materiálu "Bible jako knihovna"), význam jednotlivých skupin knih (ilustrovaná knížečka). Bible je Slovem Božím pro všechny lidi inspirovaným Duchem Svatým. Na jejím sepsání se podílelo moho spisovatelů. Je jednou knihou, i když sestává z mnoha knih. Obsahuje dějiny Božího království, její vnitřní jednota ukazuje také na jednotu dějin Božího království. 
Biblický zeměpis
Ježíš přicház od svého Otce a vstupuje do našeho času a prostoru, aby se stal opravdovým člověkem, který se narodil, žil, pracoval, zemřel a byl vzkříšen opět zde, na této zemi v zemi Izrael. Tyto mesiášské události, jejichž smyslem je, abychom s ním sdíleli jeho smrt a vzkříšení a vstoupili s ním do jeho slávy, se udály v městech a na zeměpisných místech Izraele. 
Děti se mají seznámit s městy, zeměpisnými oblastmi, vodními toky, jezery a moři, horami a jinými zeměpisnými útvary Izraele, na kterých došlo k významným událostem Ježíšova života. Děti pracují s mapami a s kolíčky, kterými vyznačují místa, jež jsou zmíněna v evangelijních spisech. Vytvářejí si knížečku, která jednotlivá místa popisuje. 
 
Proroctví o Mesiáši a Božím království

Bůh má plán, který začal stvořením a bude končit paruzií. Rozhodl se zjevit lidem tento plán skrze proroky. Bůh dal svému lidu sliby, které jsou určeny všem lidem. Tyto sliby naplnil skrze vtělení Ježíše a bude pokračovat v jejich naplňování až do konce časů. 

S dětmi pokračujeme v přemýšlení nad paradoxy v proroctví, zejména o kontrastu mezi malým a velkým. Hledáme souvislosti mezi jednotlivými proroctvími, s nimiž se děti seznámily v I. stupni, a mezi novými proroctvími. Hledáme jejich souvislost s paruzií a dějinami spásy, s účastí na slavení liturgie a s přípravou na budoucí povolání. Novým způsobem se dětem prezentují proroctví o hvězdě a žezlu (Nm 24, 17), o kořeni Jesse (Iz 11, 1-3; Rút 4,22; Řím 15,12); o horách a údolích (Iz 40, 3-5). 

Ježíšovo dětství: kulturní a morální aspekt

Vyprávění o dětství Ježíše jsou nahlížena jako jedno rozvíjející se téma. Děti již jsou schopny rozpoznávat, že všechny tyto události společně představují Boží lásku k lidem vyjádřenou darem Ježíše a vyžadují neustálou odpověď na všechny ty dary z naší strany.

Věnujeme se rozšířené verzi katechezí: Zvěstování, Narození a klanění pastýřů a Navštívení; dále syntéze vyprávění o narození Ježíše. Navíc přibude vyprávění o útěku do Egypta. Diorámata jsou jednodušší, představují pouze pozadí. Figurky zůstávají 3D, jelikož jde o konkrétní události. 

Při události Zvěstování si všímáme nejen toho, kdo je to Dítě, ale také jeho matky Marie a její ochoty dát se plně k dispozici Boží vůli. Téma souvisí s porozuměním Božímu plánu spásy. Bůh nám dává dary, abychom byli schopni přijmout spolupráci na uskutečňování tohoto plánu. Při prezentaci Navštívení Marie u Alžběty si všímáme zejména působení Ducha Svatého: vede Marii, aby i ve svém stavu navštívila příbuznou Alžbětu, obě ženy se vzájemně podporují, Alžbětě a jejímu dítěti dává Duch poznat, že je mezi nimi přítomen v těle Marie Pán a obě vede ke chvále.

Nad Ježíšovým narozením přemýšlíme v souvislosti s jeho smrtí, s darem eucharistie (Betlém - "Dům chleba") a s naplněním Božího lánu spásy. Advent nechápeme jen jako přípravu na Vánoce, ale pohled dětí směřujeme k Ježíšově přítomnosti mezi námi a k jeho druhému příchudu (Paruzii).  

Událost Útěk do Egypta nabízí dětem morální aspekt: schopnost Marie a Josefa poslechnout Boha v obtížné situaci a spolehnout se na jeho ochrannou milující lásku. 

Posledním tématem je syntéza vyprávění o Ježíšově dětství, ve které hledáme spolu s dětmi "zlatou nit" všech událostí. 

Morální život: podobenství a maximy

Mravní výchova dětí navazuje na téma stvoření: vesmír není chaosem, vesmír je uspořádaný. Lidská mysl je součástí vesmíru, a proto k základním potřebám lidské mysli patří mít pořádek. Řád vytvářejí a zároveň zviditelňují PRAVIDLA. Chtít znát normy je totéž, jako chtít vědět, jak je svět utvořen. Prozkoumání norem je způsobem, jak poznat prostředí. Poskytnout dětem morální normy neznamená zatěžovat je souborem povinných pravidel, ale znamená to pomoci jim vstoupit hlouběji do skutečnosti. Základem veškeré naší reality, kterou žijeme, je láska. Ta je nade vším: "Miluj Pána, svého boha, celým svým srdcem, celou svou duší a ceslou svou myslí ... Miluj svého bližního jako sám sebe." (Mt 22, 37) Tento "velký zákon" je formulován prostřednictvím dalších norem, pravidel a výzev. K nejznámějším patří tzv. Zlaté pravidlo: "Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, dělejte vy jim..." (Mt 7,12). Všechny tyto normy a pravidla potřebují být vyučovány, vykládány a milovány. Kdyby jimi žili všichni lidé, jak nádherný by byl svět ...

Program KDP předkládá dětem výše zmíněné největší židovské přikázání a tzv. maximy, tj. silná prohlášení pravdy, která jsou neoddiskutovatelná, nevyvratitelná, prokazatatelná a intenzivní. Jejich zdrojem je evangelium: Ježíšovo Horské kázání, podobenství a další jeho řeči a výroky. Pro II. stupeň KDP je vybráno celkem XX maxim, která jsou dětem prezentována jako Ježíšovy výroky jak žít, abychom přinášeli mnoho ovoce (vztah k tématu Vinný keř). 

Přehled maxim:

Matouš 5,37a; 5,42, 5,44a; 5,48; 6,2a; 6,6; 7,7; 7,12; 18,21b-22; 22,27, 19;  
Marek 12,30; 
Lukáš 6,27b; 10,17;
Jan 13,34;
1 Kor 6,19;
Lv 19,18, Dt 6,5. 

Při výkladu maxim se v KDP vychází z mravního poselství podobenství. Jejich kérygmatický aspekt ukazuje na projev Boží lásky, na kterou člověk odpovídá svým životem. S dětmi ve věku 6 - 9 let objevujeme kérygmatické a mravní poselství těchto podobenství a metafory o vinném keři:

 • Dobrý Samaritán (Lk 10,29–36; Lk 10, 30-37)
 • Farizeus a celník (Lk 18,9–14a; Ž 51)
 • Nalezená mince (Lk 15,8-9)
 • Nalezená ovce (Jan 10, 3-5, 11, 14-16; Lk 15, 4-6; Mt 8,10)
 • Neodbytný přítel (Lk 11,5–8)
 • Rozsévač (Mt 13, 4-8; Mk 4, 3-8; Lk 5,8; Lk 8, 4-8)
 • Deset družiček (Mt 25,1–12; Lk 12, 35-38; Zj 19,9)
 • Pravý vinný keř (Jan 15,1-5, 7-11; 1 Jan 4,11-16)
 
Dobrý Pastýř
S dětmi ve věku 6 - 9 let rozvíjíme podobenství o dobrém pastýři v kontextu těchto myšlenek: Když nastala plnost času, zjevil Ježíš sám sebe jako milujícího pastýře, který se o nás stará, miluje nás a volá nás k následování. Ve křtu jsme povoláni jménem, abychom se připojili ke stádci Dobrého pastýře a následovali toho, který je také Světlem světa. Učíme se naslouchat Ježíši jako Dobrému pastýři a rozeznat jeho hlas mezi mnoha jinými. Ježíš nás „živí“ skrze liturgii slova a eucharistie. Vidíme také, že k následování Dobrého pastýře patří naslouchat těm, které Bůh vyvolil pro Petrův úřad.
Jednotlivé katecheze jsou věnovány také:
 • četbě o dobrém pastýři a vlkovi (v souvislosti s velikonočním tajemstvím a darem křtu, pracuje se také s texty proroctví) 
 • o eucharistické přítomnosti dobrého pastýře a žalmu 23 (souvislost eucharistického tajemství s textem žalmu, četba textů o poslední večeři včetně zrady Jidáše, dar eucharistie všem lidem na světě).  
 
Velikonoční tajemství
Seznámení se s příběhem o utrpení (Mt 26, 57-68, 28, 1-8; Lk 19, 29-38, 23, 1-12, 33-46; Jan 18, 1-14, 28,37, 19,16; Sk 1, 4-12, 2, 1-11): tato katecheze zahrnuje sérii čtení z Bible, která souvisí s utrpením Ježíše Krista a s darem vykoupení/spásy. 
Katecheze Město Jeruzalém, Prázdný hrob, Poslední večeře a tajemství života a smrti a prázdný hrob - prohloubení v souvislosti s novým poznáním. 
Svatodušní meditace. 
 
Slavení eucharistie
 • prohloubení porozumění eucharistické modlitbě (preface, tajemství víry)
 • mše svatá jako smlouva (syntéza, schéma)
 • zpracování vlastního misálku
 • původ slavení eucharistie
 • gesta znamení pokoje a lámání chleba - prohloubení
 • gesto umývání rukou - prohloubení 
 • knížečka Eucharistická přítomnost Ježíše Krista (průvodce eucharistickou modlitbou)
Křest
Základní symboly a jejich význam. 
 
Příprava ke svátostem
Obsahuje přípravu ke svátosti smíření a prvnímu přijetí svatého přijímání. 
 
Slavení
Slavení Vánoc.
Slavnost světla (z velikonoční vigilie).
Slavení seslání Ducha Svatého.